Najczęściej zadawane pytania

Jak uzyskać miejsce w Domu  Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP?
Każdorazowo należy udać się do właściwego, wg miejsca zamieszkania osoby, która stara się o przyjęcie do Domu Pomocy, Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia wniosku o skierowanie. Pracownik Socjalny odpowiedniego Rejonowego Ośrodka przygotowuje komplet dokumentów / m. in. przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania/ , które przekazuje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,

Co to jest decyzja o odpłatności i ile wynosi koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej ?
Koszt pobytu jest na początku każdego roku zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Łodzi publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Obowiązuje od miesiąca, w którym jest publikacja przez kolejny rok, aktualnie wynosi 2.053,00 zł. Do kasy Domu  musi wpłynąć cała ta kwota za miesięczny pobyt mieszkańca. Decyzja o odpłatności, którą wydaje MOPS kierujący do dps-u, ustala, kto ponosi jakie koszty. Ustawa o pomocy społecznej określa trzy możliwe źródła finansowania pobytu w domach pomocy społecznej. W pierwszej kolejności jest to świadczenie emerytalne/rentowe osoby skierowanej, ale do wysokości 70% tegoż świadczenia. Następnie pod uwagę brane są osoby z rodziny osoby kierowanej, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny. Tu brane są pod uwagę dochody na członka rodziny, wg sztywno ustalonych kryteriów dochodowych. Trzecim źródłem finansowania jest dopłata z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czy ta kwota pokrywa wszystkie koszty związane z pobytem?
Z reguły tak się dzieje, ale nie wszystkie. Koszt pobytu obejmuje wszelkie usługi związane z opieką (wyżywienie wg właściwych diet i zaleceń lekarskich, opiekę lekarską i pielęgniarską, pranie odzieży, terapię, rehabilitację itp.). Niektóre lekarstwa, pieluchomajtki nie są w pełni refundowane przez NFZ i mieszkaniec będzie musiał zapłacić z własnych środków.

Jaki jest czas oczekiwania na przyjęcie?
W tej chwili mamy na liście oczekujących na przyjęcie do naszego Domu 44 osoby. Czas oczekiwania trudno tak dokładnie określić, ale na pewno nie krótszy niż 6 lat.

Czy przyjmujemy na czasowo osoby?
Niestety, z powodu braku miejsc , nie przyjmujemy na pobyt czasowy.

Czy są miejsca prywatne i ile ich jest?
Nie ma miejsc prywatnych, ale aktualnie posiadamy  miejsca interwencyjne. Na te miejsca  są kierowane osoby na podstawie decyzji MOPS. W tej chwili wszystkie te miejsca w naszym Domu są zajęte.

Czy DPS prowadzą siostry?
Tak , prowadzą siostry. Większość  jednak osób pracujących w Domu, to osoby świeckie.

Czy jest prowadzona w Domu rehabilitacja?
Nasz Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Podstawowymi działaniami rehabilitacyjnymi dla nich jest pobudzanie do samodzielności, aktywizacja przez różne formy terapii. Oczywiście, w miarę potrzeb, na zlecenie lekarza specjalisty, prowadzona jest na miejscu rehabilitacja lub mieszkaniec jest zawożony do poradni rehabilitacyjnej.

Czy są na miejscu lekarze?
Dwa razy w tygodniu jest lekarz  internista i raz w tygodniu lekarz psychiatra. Do innych specjalistów mieszkańcy dowożeni są  do określonych poradni.

Szybki kontakt