Szybki kontakt

Łódzkie pomaga

Grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym. 

Zdjęcie dofinansowania projektu